میز خدمت الکترونیک

عنوان خدمت

نحوه ارائه زیرخدمت

راهنمای استفاده از زیر خدمت 

اطلاعات تکمیلی زیرخدمت

( شناسنامه زیرخدمت )

لینک صفحه 

دریافت خدمت

سوالات پر تکرار

( FAQ )

توافقنامه سطح خدمت

( SLA )

شماره تماس و

نام واحد پاسخگوی 

زیرخدمت

عنوان خدمت کلان

عنوان زیرخدمت

( شناسه زیرخدمت )

خدمات واگذاری

انشعاب

آب و فاضلاب

واگذاری انشعاب آب 

( 15031452100 ) 

راهنمای دریافت خدمات

صفحه اطلاعات تکمیلی

سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار

دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

واگذاری انشعاب فاضلاب

( 14021454101 ) 

راهنمای دریافت خدمات

صفحه اطلاعات تکمیلی

سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر کاربری انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰)

راهنمای دریافت خدمات صفحه اطلاعات تکمیلی سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

تغییر قطر انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵)

راهنمای دریافت خدمات صفحه اطلاعات تکمیلی سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

تغییر مشخصات مشترکین

آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲)

راهنمای دریافت خدمات صفحه اطلاعات تکمیلی سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

تغییر تعداد واحد مسکونی

مشترکین آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳)

راهنمای دریافت خدمات صفحه اطلاعات تکمیلی سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

تغییرظرفیت قراردادی

انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴)

راهنمای دریافت خدمات صفحه اطلاعات تکمیلی سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

تعویض کنتور آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹)

راهنمای دریافت خدمات صفحه اطلاعات تکمیلی سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

آزمایش کنتور آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸)

راهنمای دریافت خدمات صفحه اطلاعات تکمیلی سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

اعلام کارکرد کنتور آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵)

راهنمای دریافت خدمات صفحه اطلاعات تکمیلی سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

تفکیک کنتور آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶)

راهنمای دریافت خدمات صفحه اطلاعات تکمیلی سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

تغییر مکان کنتور آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷)

راهنمای دریافت خدمات صفحه اطلاعات تکمیلی سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

فروش آب تانکری

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹)

راهنمای دریافت خدمات صفحه اطلاعات تکمیلی سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

نصب سیفون اضافی فاضلاب

(۱۴۰۲۱۴۵۳۱۱۰)

راهنمای دریافت خدمات صفحه اطلاعات تکمیلی سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

تسویه حساب بدهی

مشترکین آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳)

راهنمای دریافت خدمات صفحه اطلاعات تکمیلی سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

بررسی صورتحساب

مشترکین آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴)

راهنمای دریافت خدمات صفحه اطلاعات تکمیلی سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

پاسخ به استعلام

مالکیت انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱)

راهنمای دریافت خدمات صفحه اطلاعات تکمیلی سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

مشاهده سوابق

صورتحساب‌ها وپرداختی‌های مشترکین آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶)

راهنمای دریافت خدمات صفحه اطلاعات تکمیلی سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

جمع آوری یا ادغام انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲)

راهنمای دریافت خدمات صفحه اطلاعات تکمیلی سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

قطع موقت و وصل انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱)

راهنمای دریافت خدمات صفحه اطلاعات تکمیلی سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

 

 

 

سایر موارد

رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱)

راهنمای دریافت خدمات صفحه اطلاعات تکمیلی سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

اطلاع رسانی قطعی آب

(۱۵۰۳۱۹۴۷۰۰۰)

راهنمای دریافت خدمات صفحه اطلاعات تکمیلی سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

پاسخگویی به شکایات

مرتبط با آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۹۴۸۰۰۰)

راهنمای دریافت خدمات صفحه اطلاعات تکمیلی سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

رسیدگی به پیشنهادات

حوزه آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۹۴۹۰۰۰)

راهنمای دریافت خدمات صفحه اطلاعات تکمیلی سامانه مشترکین شرکت صفحه سوالات پرتکرار دریافت فایل توافق نامه

اطلاعات تماس با معاونت

اطلاعات تماس شهرستان ها

مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0