ردیف عنوان
1 حوزه مدیرعامل
2 معاونت خدمات مشترکین و درآمد
3 معاونت مالی و پشتیبانی
4 معاونت منابع انسانی و تحقیقات
5 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه
6 معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب
7 معاونت بهره برداری و توسعه آّب
مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0