تماس با ما                               

      مدیرعامل و رئیس هیات مدیره : رضا عطایی

      آدرس : بلوار دولت - نبش دولت 10 ( کوچه ورزش ) 

      تلفن : 058432245913

      فکس : 05832245911

      کدپستی : 96463-94149

      کد اقتصادی : 411151895475

      شناسه ملی : 10860316160

      شماره ثبت : 1358

مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0