امورتابعه

امورتابعه

رضا عطایی

رضا عطایی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

شماره تماس: 05832245912

ایمیل: ataei(at)abfankh(dot)ir

اداره مانه

علی زحمتکش

علی زحمتکش

سرپرست اداره آب و فاضلاب مانه

شماره تماس: -

ایمیل: zahmatkesh(at)abfankh(dot)ir

امور گرمه

مجید گرایلو تنها

مجید گرایلو تنها

سرپرست امور آب و فاضلاب گرمه

شماره تماس: 05832506420

ایمیل: gerailoo(at)abfankh(dot)ir

امور فاروج

مصطفی عرب عامری

مصطفی عرب عامری

مدیر امور آب و فاضلاب فاروج

شماره تماس: 05836425070

ایمیل: arabamderi(at)abfankh(dot)ir

اداره صفی آباد

سید امیر موسویان

سید امیر موسویان

سرپرست اداره آب و فاضلاب صفی آباد

شماره تماس: -

ایمیل: mosavian(at)abfankh(dot)ir

امور شیروان

حسین جوان

حسین جوان

سرپرست امور آب و فاضلاب شیروان

شماره تماس: 05836224999

ایمیل: javan(at)abfankh(dot)ir

امور سملقان

محسن روحانی

محسن روحانی

مدیر امور آب و فاضلاب سملقان

شماره تماس: 05832340160

ایمیل: mrohani(at)abfankh(dot)ir

امور راز و جرگلان

نادر رازی

نادر رازی

مدیر امور آب و فاضلاب راز و جرگلان

شماره تماس: 05832623400

ایمیل: razi(at)abfankh(dot)ir

امور جاجرم

احمد سجادی نیا

احمد سجادی نیا

مدیر امور آب و فاضلاب جاجرم

شماره تماس: 05832278097

ایمیل: Sajadinia(at)abfankh(dot)ir

امور بجنورد

امیر فاطمی

امیر فاطمی

مدیر امور آب و فاضلاب بجنورد

شماره تماس: 05832231500

ایمیل: fatemi(at)abfankh(dot)ir

امور اسفراین

مسلم رحیم زاده

مسلم رحیم زاده

مدیرامور آب و فاضلاب اسفراین

شماره تماس: 05837224676

ایمیل: rahimzade(at)abfankh(dot)ir

امور مالی و پشتیبانی

مصطفی محمدی

مصطفی محمدی

مدیر امور مالی و پشتیبانی شهرستان بجنورد

شماره تماس: 05832231500

ایمیل: mmohamadi(at)abfankh(dot)ir

اداره کنترل کیفیت آب و فاضلاب

نصراله رمضانی ثانی

نصراله رمضانی ثانی

رئیس اداره کنترل کیفیت آب و فاضلاب شهرستان اسفراین

شماره تماس: 05837224676

ایمیل: ramazani(at)abfankh(dot)ir

اداره کنترل کیفیت آب و فاضلاب

شعبان حاجی زاده

شعبان حاجی زاده

رئیس اداره کنترل کیفیت آب و فاضلاب شهرستان شیروان

شماره تماس: 05836224999

ایمیل: hajizadeh(at)abfankh(dot)ir

کارشناس مسئول مالی و پشتیبانی

علی اسماعیلی

علی اسماعیلی

کارشناس مسئول مالی و پشتیبانی

شماره تماس: 05832340160

ایمیل: esmaeili(at)abfankh(dot)ir

اداره مالی و پشتیبانی

علیرضا اقبالی

علیرضا اقبالی

سرپرست اداره مالی و پشتیبانی شهرستان شیروان

شماره تماس: 05836224999

ایمیل: eghbali(at)abfankh(dot)ir

اداره مالی و پشتیبانی

محسن حسین زاده

محسن حسین زاده

رئیس اداره مالی و پشتیبانی شهرستان اسفراین

شماره تماس: 05837224674

ایمیل: hosseinzade(at)abfankh(dot)ir

امور خدمات مشترکین و درآمد

سرپرست امور خدمات مشترکین و درآمد شهرستان بجنورد

سرپرست امور خدمات مشترکین و درآمد شهرستان بجنورد

سیده فاطمه مدنی

شماره تماس: 05832231500

ایمیل: madani(at)abfankh(dot)ir

امور بهره برداری و توسعه آب

مهدی حسین زاده

مهدی حسین زاده

مدیر امور بهره برداری و توسعه آب شهرستان بجنورد

شماره تماس: 05832231500

ایمیل: hosseinzadeh(at)abfankh(dot)ir

اداره خدمات مشترکین و درآمد

رضا روئین فرد

رضا روئین فرد

سرپرست اداره خدمات مشترکین و درآمد شهرستان اسفراین

شماره تماس: 05837224676

ایمیل: roeinfard(at)abfankh(dot)ir

اداره خدمات مشترکین و درآمد

محسن علیرضایی

محسن علیرضایی

سرپرست اداره خدمات مشترکین و درآمد شیروان

شماره تماس: 05836224999

ایمیل: alirezaei(at)abfankh(dot)ir

اداره بهره برداری و توسعه شبکه آب

علی اصغر حق جو ( نیروی طرح )

علی اصغر حق جو ( نیروی طرح )

کارشناس ناظر طرح

شماره تماس: 05836224999

ایمیل: haghjoo(at)abfankh(dot)ir

اداره بهره برداری و توسعه شبکه آب

محمد فولادی

محمد فولادی

سرپرست اداره بهره برداری و توسعه شبکه آب شهرستان اسفراین

شماره تماس: 05837224676

ایمیل: fooladi(at)abfankh(dot)ir

امور بهره برداری و توسعه فاضلاب

موسی گریوانی

موسی گریوانی

مدیر امور بهره برداری و توسعه فاضلاب شهرستان بجنورد

شماره تماس: 05832231500

ایمیل: mgerivani(at)abfankh(dot)ir

اداره بهره برداری و توسعه شبکه فاضلاب

محمد علی نوری

محمد علی نوری

رئیس اداره بهره برداری و توسعه شبکه فاضلاب شهرستان اسفراین

شماره تماس: 05837224676

ایمیل: manoori(at)abfankh(dot)ir

اداره بهره برداری و توسعه شبکه فاضلاب

ناصر نوری

ناصر نوری

رئیس اداره بهره برداری و توسعه شبکه فاضلاب شهرستان شیروان

شماره تماس: 05836224999

ایمیل: nnoori(at)abfankh(dot)ir

مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0