چارت سازمانی

دفتر مطالعات و بررسی های فنی آب

مهدی نوری

مهدی نوری

مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی آب

شماره تماس: 05832241317

ایمیل: mnoori(at)abfankh(dot)ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

مشخص نمودن اولویت ها و ضرورتهای مورد نیاز طرحهای آب

 ارائه نقشه های اجرائی شبکه ، انتخاب جنس لوله ها و تهیه نقشه جزئیات اجرائی

تهیه و تائید اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمانهای مربوط به طرحها و همکاری در برگزاری مناقصه

نظارت بر کارهای ارائه شده پیمانکاران ، مهندسین مشاور و غیره بر اساس قراردادهای منعقده

جزئیات وظایف

 

دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضلاب

مجید زهرایی

مجید زهرایی

مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضلاب

شماره تماس: 05832241317

ایمیل: zahraei(at)abfankh(dot)ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

مشخص نمودن اولویت ها و ضرورتهای مورد نیاز طرحهای فاضلاب، مطالعه و بررسی آنها

تهیه و یا تائید طرحهای شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب شامل بررسی محدوده، توزیع جمعیت سرانه تولید فاضلاب، طراحی شبکه

ارائه نقشه های اجرائی شبکه ، انتخاب جنس لوله ها و تهیه نقشه و جزئیات اجرائی

 نظارت برتهیه اسنادمناقصه باتوجه به طرح نهائی ونتایج حاصل ازمطالعات انجام شده براساس استانداردها و ضوابط

 

دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه

موسی صمدی

موسی صمدی

مدیر دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه

شماره تماس: 05832259610

ایمیل: samadi(at)abfankh.ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

همکاری در به روز آوری سیستم نرم افزاری مورد عمل

آگاهی دقیق از مبانی تعرفه های مورد عمل

دریافت تعرفه ابلاغی و هماهنگی با پیمانکار مربوطه جهت اصلاح نرم افزار بر اساس تعرفه ابلاغی

نظارت بر چاپ به موقع قبوض و ارائه به واحد مربوطه جهت توزیع

جزئیات وظایف

دفتر برنامه ریزی و بودجه

منا شکری

منا شکری

مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه

شماره تماس: 05832241317

ایمیل: shokri(at)abfankh(dot)ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

مطالعه و تدوین راهبرد و نظام برنامه ریزی توسعه خدمات آب و فاضلاب

تدوین برنامه عملیاتی و شاخص های ارزیابی آن

نظارت بر اجرای دقیق بودجه های سنواتی و ارائه گزارشهای لازم

تهیه بودجه با نگرش برون سپاری و تنظیم بودجه عملیاتی و سرمایه ای و جاری شرکت

جزئیات وظایف 

دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک

هادی غلامیان

هادی غلامیان

مدیر دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک

شماره تماس: 05832241317

ایمیل: gholamian(at)abfankh(dot)ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

 مطالعه و ارزیابی ریسک سیستم ها و گسترش برنامه هایی برای کاهش تهدیدات بالقوه

بررسی حملات سایبری و انجام کارهای اصلاحی

استقرار و پشتیبانی شبکه رایانه ای و  برآورد نیاز های سخت افزاری و نرم افزاری و نظارت بر خرید 

تدوین برنامه های میان مدت و کوتاه مدت توسعه و کاربرد سیستم اطلاعات مکانی

جزئیات وظایف

امور مالی

علی دیدار خواه

علی دیدار خواه

مدیر امور مالی

شماره تماس: 05832241234

ایمیل: didarkhah(at)abfankh(dot)ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و تطبیق قوانین و مقررات موضوعه از جمله ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ

بررسی و تجزیه و تحلیل حسابها و تطبیق آنها و شناسایی مغایرت های احتمالی

همکاری و پاسخگوئی به حسابرسان داخلی و خارجی، ممیز مالیاتی

 پیگیری تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارایی ها

جزئیات وظایف

دفتر تشکیلات، آموزش و منابع انسانی

هدی نیکوزاده

هدی نیکوزاده

سرپرست دفتر تشکیلات، آموزش و منابع انسانی

شماره تماس: 05832259610

ایمیل: nikoozadeh(at)abfankh(dot)ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

همکاری در تهیه و تنظیم شاخصها و استانداردهای مورد عمل 

 انجام بررسیهای لازم در جهت بهبود ساختار سازمانی

تهیه و اجرای تشکیلات بر حسب اصول و ضوابط و همکاری در پیاده سازی تشکیلات و نظارت

تدوین و تنظیم برنامه های آموزشی سطوح مختلف سازمان

جزئیات وظایف

 

 

دفتر سرمایه گذاری، تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت

امید عباسپور

امید عباسپور

مدیر دفتر سرمایه گذاری، تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت

شماره تماس: 05832241317

ایمیل: abbaspoor(at)abfankh(dot)ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

شناسایی و بررسی پروژه های آب و فاضلاب با قابلیت جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی

بررسی و نظارت بر برنامه زمان بندی پیشرفت پروژه طبق تقسیط اعتبار تخصیصی

تدوین برنامه های توسعه و ترویج مشارکت بخش خصوصی در زمینه پروژه های آب و فاضلاب

اولویت بندی پروژه ها به منظور استفاده از منابع مالی

جزئیات وظایف

دفتر خدمات مشترکین

منوچهر محمدی

منوچهر محمدی

مدیر دفتر خدمات مشترکین

شماره تماس: 05832259610

ایمیل: mmohamadi(at)abfankh(dot)ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

مطالعه در زمینه توسعه خدمات مشترکین و افزایش درآمد از طریق ارتقاء بهره وری

تدوین اهداف قابل حصول در راستای تحقق برنامه های شرکت در زمینه افزایش درآمد

بروزآوری سیستم های مورد عمل در پاسخگویی به مشترکین

بررسی درخواست متقاضیان واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

جزئیات وظایف

 

دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری، خطوط انتقال و تصفیه فاضلاب

-

-

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری، خطوط انتقال و تصفیه فاضلاب

شماره تماس: 05832241317

ایمیل: -

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

پیگیری تهیه‌ی دستورالعمل بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

ایجاد رویه‌ واحد و منطبق بر استاندارد در بکارگیری تجهیزات، مواد و قطعات مورد استفاده در تأسیسات فاضلاب

نظارت بر انجام مطالعات و اجرای طرح های مربوط به تاسیسات فاضلاب، نصب انشعابات، خطوط انتقال و ایستگاه های پمپاژ

ارزیابی تاسیسات فاضلاب بر اساس استانداردها و شاخص های مربوطه

جزئیات وظایف

دفتر بهره برداری وتوسعه تاسیسات تامین، تصفیه و خطوط انتقال

اسماعیل پهلوانی

اسماعیل پهلوانی

سرپرست دفتر بهره برداری وتوسعه تاسیسات تامین، تصفیه و خطوط انتقال

شماره تماس: 05832241317

ایمیل: pahlevani(at)abfankh(dot)ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

همکاری و مشارکت در انجام مطالعات تأسیسات آب با تعیین اولویت های بهره برداری

بررسی وتایید نقشه های چون ساخت (ASBUILT) مورد لزوم براساس ضوابط و ارسال آن به واحدهای ذیربط

پیگیری طرح های برون سپاری فعالیت های راهبری، بهره برداری و نگهداری و تعمیرات تأسیسات آب

 ثبت و تدقیق و تحلیل داده های عملیاتی فرآیند های ساخت، بهره برداری ونگهداشت در سامانه های مرتبط(سیماب فا،GIS و...)

جزئیات وظایف

امور پشتیبانی

-

-

مدیر امور پشتیبانی

شماره تماس: 05832241234

ایمیل: -

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

مدیریت، طبقه بندی و کدگذاری اسناد و مدارک مطابق مقررات و اصول بایگانی

نظارت بر کیفیت کار پیمانکاران بخش خدمات عمومی

برنامه ریزی جهت سرویس دهی به واحدها وکارکرد اتومبیل ها و حضور و غیاب رانندگان

انجام امورخدمات ساختمانها ازقبیل تأسیسات وتجهیزات، روشنایی، سوخت، ...

جزئیات وظایف

 

 

امور بازرگانی

شهرام رمضانی

شهرام رمضانی

سرپرست امور بازرگانی

شماره تماس: 05832241234

ایمیل: ramezani(at)abfankh(dot)ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

پیش بینی و تهیه و تنظیم بودجه سالیانه

برآورد احتیاجات مختلف شرکت و برنامه ریزی جهت خرید مطابق با ضوابط

برنامه‌ریزی و نظارت بر اموال و استقرار سیستم مطمئن نگهداری و کنترل اموال شرکت

هماهنگی‌های لازم در تنظیم و اجرای قراردادهای خرید کالا و خدمت

جزئیات وظایف

دفتر بهره برداری و توسعه از شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد

مهرداد زابلی

مهرداد زابلی

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه از شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد

شماره تماس: 05832241317

ایمیل: zaboli(at)abfankh(dot)ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

مطالعه و تدوین راهبرد و نظام برنامه ریزی توسعه خدمات آب

تهیه و تدوین جداول بالانس سالانه آب  و همکاری دفاتر مرتبط در زمینه تشکیل بانک اطلاعاتی

نظارت عالیه بر فعالیت پیمانکاران اصلاح ، باز سازی ونوسازی شبکه توزیع واصلاح و استانداردسازی انشعابات آب

همکاری با دفتر خدمات مشترکین به منظور شناسایی و رفع انشعابات غیرمجاز در راستای کاهش هدر رفت ظاهری آب

جزئیات وظایف

 

 

گروه انرژی و سیستم های تله متری کنترل فاضلاب

سرپرست گروه انرژی و  سیستم های تله متری کنترل فاضلاب

سرپرست گروه انرژی و سیستم های تله متری کنترل فاضلاب

عباسعلی گریوانی

شماره تماس: 05832241317

ایمیل: gerivani(at)abfankh(dot)ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

 مطالعه و تدوین راهبرد و نظام برنامه ریزی توسعه خدمات فاضلاب

بررسی و نظارت بر طرح های توسعه از دیدگاه انرژی قبل از تصویب و شروع عملیات اجرایی

انجام مطالعات جهت  استقرار سامانه های تله متری و کنترل از راه دور تأسیسات فاضلاب

دفتر کنترل طرح ها و مدیریت پروژه

محمد جواد شیرغلامی

محمد جواد شیرغلامی

مدیر دفتر کنترل طرح ها و مدیریت پروژه

شماره تماس: 05832241317

ایمیل: shirgholami(at)abfankh(dot)ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

دریافت و تمرکز سیاستها و راهبردهای مربوط و بررسی خط مشی های مربوط به عملکرد بر اساس سیاستها و برنامه ها

همکاری در بررسی اعتبارات مورد نیاز طرح ها و پروژه ها و پیگیری جهت جذب اعتبارات مورد نیاز طرحها

بررسی طرحها و پروژه ها و تعیین اولویت طرحها بر اساس اهداف و سیاستها با هماهنگی مسئولین و همکاران ذیربط

برنامه ریزی برای مطالعه منابع طرحهای آب و فاضلاب

جزئیات وظایف

 

امور کارکنان و رفاه

حسن حمیدی

حسن حمیدی

مدیر امور کارکنان و رفاه

شماره تماس: 05832259610

ایمیل: hamidi(at)abfankh(dot)ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

جمع آوری قوانین و مقررات اداری و استخدامی و تجزیه و تحلیل آن

اجرای دستورالعملها و بخشنامه های مربوط به کارکنان و اجرای ضوابط و مقررات

پیاده سازی و اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل

انجام امور درمانی  و پیشنهاد موارد رفاهی و انگیزه ای به منظور افزایش بهره وری کارکنان

جزئیات وظایف

 

 

 

دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات

علی مجیدی

علی مجیدی

مدیر دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات

شماره تماس: 05832241317

ایمیل: majidi(at)abfankh(dot)ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

تجزیه و تحلیل درآمدها، وصول مطالبات به صورت دوره ای و کنترل دقیق موارد عدم وصول

بررسی علل عدم پرداخت ها و پیگیری در خصوص مطالبات معوق مشترکین سخت وصول و مشترکین خاص

پیگیری و ارائه راهکار استفاده از ظرفیت های قانونی( ماده 11، تبصره 3، فاینانس و .... )

نظارت بر انجام تهاتر حساب های فیمابین با شرکتهای هم ارز و شهرداری ها

جزئیات وظایف

دفتر توسعه پایدار

-

-

مدیر دفتر توسعه پایدار

شماره تماس: 05832241317

ایمیل: -

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

مطالعه برای دسترسی به مدیریت پایدار آب و خدمات فاضلاب

احصا و دسته بندی مشکلات در قالب حوزه های عملکردی

بررسی و مطالعه جوانب اجتماعی طرح های توسعه ای

مطالعه و استقرار رویکردهای اجتماعی برای مدیریت مصرف و تقاضا

جزئیات وظایف

 

 

دفتر سیستم های کنترل و انرژی آب

مهدی سلیمانی

مهدی سلیمانی

مدیر دفتر سیستم های کنترل و انرژی آب

شماره تماس: 05832241317

ایمیل: soleimani(at)abfankh(dot)ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

مطالعه و تدوین راهبرد و نظام برنامه ریزی توسعه خدمات آب

بررسی و نظارت بر طرح های توسعه از دیدگاه انرژی قبل از تصویب و شروع عملیات اجرایی

انجام مطالعات جهت استقرار سامانه های تله متری و کنترل از راه دور تأسیسات آب

 ایجاد راهکارهای تامین منابع مالی و  بودجه مدیریت مصرف انرژی و سیستم های کنترل و جذب مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی

جزئیات وظایف

دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات

مجید ربانی

مجید ربانی

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات

شماره تماس: 05832259610

ایمیل: rabbani(at)abfankh(dot)ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

مطالعه و بررسی فرایندهای انجام کار در حوزه شغل مورد تصدی و ارائه پیشنهادات

شناسایی و فراهم کردن بستر مناسب برای استقرار نظامهای مدیریت کیفیت و نظامهای نوین مدیریتی

تهیه و تنظیم و اجرای برنامه تحقیقات با استفاده از گروههای تحقیقاتی

نیاز سنجی و امکان سنجی پروژه های تحقیقاتی و تدوین برنامه تحقیقاتی

جزئیات وظایف

 

اداره انبار ها

کیوان مکبر

کیوان مکبر

سرپرست اداره انبار ها

شماره تماس: 05832241234

ایمیل: mokabber(at)abfankh(dot)ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

آشنائی با اصول انبارداری و سیستم کنترل انبار و انبارگردانی و نظارت

کنترل و تصویب درخواستهای خرید و کنترل دقیق بر صدور حواله و قبض انبار

نظارت بر تهیه درخواستهای خرید اجناس و کالاها

نظارت بر تحویل کالا و خدمات به واحدها و انجام مراحل تحویل کالا

جزئیات وظایف

قائم مقام

منصور درتومی

منصور درتومی

قائم مقام

شماره تماس: 058 3224 1371

ایمیل: dartomi(at)abfankh(dot)ir

بررسی، پردازش، پیگیری  کلیه مسئولیتهایی که در بازه زمانی مشخص توسط مدیرعامل ابلاغ می گردد

تهیه، تنظیم، تدوین و ارائه گزارش عملکرد در دوره های مشخص

دفتر هیأت مدیره و مدیرعامل

حکمت الله عزیزی

حکمت الله عزیزی

سرپرست دفتر هیأت مدیره و مدیرعامل

شماره تماس: 05832245912

ایمیل: azizi(at)abfankh(dot)ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها :

پاسخگوئی مناسب به تلفن های دفتر و مراجعین حضوری

هماهنگی و تعیین وقت ملاقات های حضوری اشخاص با مدیر عامل

تنظیم برنامه ملاقات و جلسات داخلی و خارجی مدیر عامل

ارائه نامه های وارده جهت ملاحظه رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بصورت روزانه

 

جزئیات وظایف

مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب

زهره روحانی

زهره روحانی

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب

شماره تماس: 05832241317

ایمیل: zrohani(at)abfankh(dot)ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها :

همکاری در تهیه دستورالعمل ها و ضوابط کنترل کیفیت آب و فاضلاب

نظارت بر برنامه ریزی، اجرا، استقرار و نگهداری سیستم های استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهی

برنامه ریزی در ارایه طرح های ارتقاء کیفی با توجه به چالشهای موجود در محدوده ی تحت پوشش

 تعریف و راهبری پروژه های تحقیقاتی در راستای بهبود کیفیت خدمات مرکز

جزئیات وظایف

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

حکمت الله عزیزی

حکمت الله عزیزی

سرپرست دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره تماس: 05832241317

ایمیل: azizi(at)abfankh(dot)ir

اهم وظایف و مسئولیت ها : 

تهیه، تدوین و اجرای طرح‌های نظرسنجی و مخاطب‌پژوهی

 برنامه‌ریزی لازم برای اطلاع‌رسانی از  سیاست‌ها،  فعالیت‌ها و پیشرفت‌های سازمان 

 تولید و نشر محتوا، تولید اینفوگرافی و موشن‌گرافی، گیف، پادکست‌ها و بسته‌های اطلاع‌رسانی

نظارت و هماهنگی در برپایی و برگزاری سمینارها، گردهمایی‌ها و نشست‌های عمومی

جزئیات وظایف

ذیحسابی

فرشید نامجو

فرشید نامجو

ذیحساب

شماره تماس: 05832241317

ایمیل: -

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها :

تنظیم و اجرا برنامه های حسابرسی و نظارت مالی

ارزیابی عملکرد اقتصادی ، مالی و کارایی واحدهای آب و فاضلاب و تهیه گزارشات تحلیلی

همکاری با حسابرسان مستقل در مورد رسیدگیها و برنامه های حسابرسی آنها ، همکاری با بازرس قانونی

دریافت گزارش بازرسی قانونی شرکت و اعلام نظر پیرامون آن و ارائه گزارش به مدیر عامل

جزئیات وظایف

دفتر حراست و امور محرمانه

سید مصطفی محمدی

سید مصطفی محمدی

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

شماره تماس: 05832232400

ایمیل: mohammadi(at)abfankh(dot)ir

دفتر امور حقوقی و قرارداد ها

سید جواد حسینی

سید جواد حسینی

مدیر دفتر حقوقی و قرارداد ها

شماره تماس: 0532259610

ایمیل: hosseini(at)abfankh(dot)ir

 اهم وظایف امور حقوقی

سیاستگذاری و برنامه ریزی مدون و هدف دار در ارتباط با پیشگیری از وقوع جرم (حقوقی وکیفری)

طرح و اقامه دعوی در مراجع قضایی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور حفظ و استیفای حقوق شرکت 

اهم وظایف امور قراردادها

تهیه و تدوین قراردادهای تیپ با هماهنگی سایر دفاتر ذیربط

برگزاری تشکیل قانونی مناقصه/ مزایده

جزئیات وظایف

مدیرعامل

رضا عطایی

رضا عطایی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

شماره تماس: 05832245912

ایمیل: ataie(at)abfankh(dot)ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها

 آشنایی لازم با کلیه قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های شرکت

تعیین هدفهای بلند مدت

تعیین حیطه فعالیت و وظائف کلیه واحدهای تابعه با رعایت ضوابط و مقررات

 تفویض اختیار مناسب و لازم به معاونین و مدیران در عین قبول مسئولیت نهایی در قبال کلیه نتایج حاصله

جزئیات وظایف

معاونت مالی و پشتیبانی

حسین تیموری

حسین تیموری

معاون مالی و پیشتیبانی

شماره تماس: 05832241234

ایمیل: teimori(at)abfankh(dot)ir

معاونت منابع انسانی وتحقیقات

حسین آغ قلعه

حسین آغ قلعه

معاون منابع انسانی و تحقیقات

شماره تماس: 05832259610

ایمیل: aghghaleh(at)abfankh(dot)ir

معاونت بهره‌برداری و توسعه فاضلاب

سید ابراهیم حسینی

سید ابراهیم حسینی

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب

شماره تماس: 05832241317

ایمیل: ehosseini(at)abfankh(dot)ir

معاونت بهره‌برداری و توسعه آب

رمضان محبتی

رمضان محبتی

سرپرست معاون بهره برداری و توسعه آب

شماره تماس: 05832249057

ایمیل: mohabbati(at)abfankh(dot)ir

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

 رضا عطایی

رضا عطایی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

شماره تماس: 05832240197

ایمیل: ataei(at)abfankh(dot)ir

معاونت خدمات مشترکین و درآمد

غلامعلی باقری

غلامعلی باقری

معاون خدمات مشترکین و درآمد

شماره تماس: 05832259610

ایمیل: bagheri(at)abfankh(dot)ir

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE

اصغر مهدوی فر

اصغر مهدوی فر

مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE

شماره تماس: 05832259610

ایمیل: mahfavifar(at)abfankh(dot)ir

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها :

 وظایف واحد  HSE

 تهیه و تنظیم مجموعه ضوابط، و گزاره های نظام کدینگ مستندات محیط زیست، بهداشت، ایمنی

پایش و پیگیری در جهت حصول اطمینان از عملی شدن متن بیانیه های اول HSE در حوزه های پر ریسک

وظایف واحد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

انجام مطالعات کاربردی و ارزیابی مخاطرات و تهدیدات در حوزه تاب آوری و مدیریت ریسک

انجام مطالعه در زمینه تهیه، بسط و اجرای برنامه اقدام در شرایط اضطراری

جزئیات وظایف

 

دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان

-

-

مدیر دفتر ارتباط با مشتریان

شماره تماس: 05832241317

ایمیل: -

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها :

استفاده از سامانه ارتباط با مشتری (CRM) با رویکرد گسترش ظرفیت های ارتباطی

انجام وظایف به عنوان پیشخوان غیرحضوری شرکت آب و فاضلاب

ارائه خدمات در بخش های پاسخگویی، اطلاع رسانی و ثبت درخواست های فوریتی

پایش عملکرد حوزه های کاری شرکت از طریق ثبت داده ها در بخش پاسخگویی و موارد قابل پیگیری

جزئیات وظایف

مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0