الویتهای پژوهشی شرکت اب و فاضلاب استان خراسان شمالی در سال 1402

 

ردیف مسئله عنوان
1 تحلیل تأثیری میزان فشار به هدر رفت شبکه توزیع آب برمبنای مدل هوشمند پایان نامه
2 بررس تجمع گازهای مخرب در شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق پرخطر شهر بجنورد ارائه راهکارهای تهویه و خنثی سازی اثر آن طرح
3 مطالعه راهکارهای وصول مطالبات با رویکردهای فرهنگی و همکاری مردم جهت واریز دیون به محض دریافت قبض پایان نامه
4 بررسی میزان بار آلودگی ورودی به تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنورد و مقایسه با مقادیر استاندارد کشور پایان نامه
5 مطالعه و تعیین نرخ پراکنش نیترات در آبهای زیرزمینی محدوده شمال شهر بجنورد به منظور جلوگیری از ورود نیترات به چاه‌های آهکی پایان نامه
6 ارزیابی سهم پساب عفونی دارویی و تجاری پراکنده (خدمات غذایی و خودرویی) در افزایش میزان شاخص آلودگی‌های غیر مرسوم ( هورمونها و آنتی بیوتیکها ، چربی‌های بیش از حد ، فلزات سنگین و هیدروکربن‌ها ) در فاضلاب ورودی تصفیه خانه بجنورد طرح
مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0