جدول عملکرد خدمات شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی 

 

ردیف

عنوان

درخواست خدمت 

تولید

 تحویل

رد شده

1

واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

14073 306 8827 2185

3

تغییر کاربری

1918 445 978 495

4

تغییر مشخصات

3523 191 2828 504

5

تغییر مکان وسایل اندازه گیری

288 107 135 46

6

تعویض کنتور

7437 456 6692 289

-7

 وصل انشعاب 

844 43 771 30

8

قطع موقت انشعاب

234 18 204 12

9

صورتحساب میاندوره ، مشاهده سوابق

و امکان پرداخت صورتحساب

27637 - 27637 -

12

آزمایش کنتور

1086 45 239 802

13

پاسخ به استعلام

18 3 9 6

14

تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب  

148 21 68 59

15

تغییر قطر انشعاب

1 - 1 -

16

نصب سیفون اضافی   

126 28 90 8

17

جمع آوری یا ادغام انشعاب

4 - 4 -

18

بررسی صورتحساب   

10267 215 8665 1387

19

اعلام کارکرد کنتور

13957 - 13957 -

20

تعییر واحد مسکونی

76 16 53 7

21

پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات

5 - 5 -

22

فروش آب تانکری

- - - -

جمع

81642 4649 71163 5830

 

مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0