اطلاع رسانی قطعی آب

جهت اطلاع رسانی های قطعی آب و حوادث با شماره  تلفن 122 تماس حاصل نمایید.  

مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0