اهداف استراتژیک شرکت

    این شرکت با هدف بهبود مستمر در جهت افزایش رضایت ذینفعان، نظام مدیریت یکپارچه مبتی بر استانداردهای ISO 9001: 2008 و ISO 14001: 2004 و OHSAS 18001: 2007 را مستقر و اهداف استراتژیک خود را منطبق با برنامه پنجم توسعه کشور که مبنای جهت تعیین و بازنگری اهداف کیفی، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی می باشد را به شرح ذیل اعلام می دارد.

1-    تامین، انتقال و توزیع آب شرب بهداشتی در محدوده شهری استان

2-    تسریع در انجام کارها و فعالیتها و صرفه جویی در هزینه ها با برنامه ریزی مناسب

3-    جمع آوری ، انتقال و تصفیه و رفع بهداشتی فاضلاب در محدوده شهری استان

4-    ارتقاء بهره برداری از طریق آموزش کارکنان و به کارگیری فناوری های نو و هدایت شرکت به سوی یک سازمان دانش محور

5-    اولویت بخشی به موضوعات ایمنی و بهداشت شغلی در حفاظت از محیط زیست

6-    مشارکت دادن همه ذینفعان اعم از کارکنان ، مشتریان ، مشاوران و پیمانکاران در جهت بهبود مستمر نظام مدیریت یکپارچه.

مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0