واگذاری انشعاب آب

در دسترس قرار دادن و فراهم بودن امکان برداشت و استفاده آب از شبکه آبرسانی توسط انشعاب آب و وسایل اندازه گیری(کنتور)، با ظرفیت مشخص و با فشار مقرر و کیفیت مناسب(در نقطه تحویل) اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید. (بند 17 - 4 آئین نامه عملیاتی)

 • پس از ثبت درخواست اطلاعات مربوط به مالکین را تکمیل و مدارک موردنیاز را بارگذاری نمایید و پس از آن درخواست را به کارشناسان شرکت ارجاع دهید.
 • درصورتیکه ملک شما از قدیم دارای اشتراک می باشد در قسمت "اشتراک قدیمی آب در ملک" گزینه "دارد" را انتخاب نموده و سپس شماره اشتراک و رمز رایانه را در قسمت مربوطه وارد نمایید و درصورتیکه ملک شما دارای انشعاب آب نمی باشد باید شماره اشتراک و رمز رایانه اشتراک همسایه را وارد کنید.
 • نوع دقیق خدمتی که به شما ارائه خواهد شد پس از بازدید، توسط کارشناسان این شرکت تعیین می شود.
 • درصورتیکه به صورت همزمان برای چند انشعاب داخل یک ملک نیاز به هرکدام از خدمات زیر دارید، لازم نیست درخواست‌های جداگانه ثبت نمایید و پس از بازدید کارشناسان، نوع دقیق خدمات توسط ایشان تعیین خواهد شد
  • واگذاری انشعاب آب
  • واگذاری انشعاب فاضلاب
  • تغییر کاربری انشعاب
  • تغییر تعداد واحد مسکونی
  • تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب
  • تغيير قطر انشعاب
  • تفكيك کنتور
  • نصب سيفون اضافی
 • در هنگام مراجعه کارشناس شرکت جهت بازدید، اصل مدارک بارگذاری شده را به منظور تایید اصالت همراه داشته باشید
 • خواهشمند است اطلاعات خواسته شده در فرم زیر را به صورت دقیق و کامل پر کنید

ضوابط و شرایط برقراری انشعاب آب و فاضلاب

دانلود آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌ها

براساس آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب وفاضلاب، مالک (صاحب امتیاز) و یا نماینده قانونی وی که دارای صاحب امضاء مجاز و تعهد آور بعنوان متقاضی پذیرفته شده و با علم و اطلاع و تبعیت کامل از مفاد و مندرجات آیین نامه عملیاتی شرکت که جزءلاینفک ضوابط برقراری انشعاب می باشد. و تقبل کلیه تغییراتی که در آینده در آن ایجاد گردد مستلزم و متعهد به رعایت آن و تمامی شروط و مندرجات متن گردیده و در صورت عدم رعایت آن جزاً و یا کلاً و یا هر گونه تخلفی ولو سهواً، شرکت بدون انجام تشریفات قانونی، مجاز به قطع انشعاب آب و وصول حقوق ، مطالبات و هر گونه خسارتی به تشخیص خود از طریق مقتضی خواهد بود.

ماده 1) موضوع درخواست

موضوع درخواست عبارتند از : واگذاری انشعاب آب / فاضلاب بر اساس درخواست و شرایط اعلامی شرکت آب و فاضلاب می‌باشد. تبصره 1 ) مسئولیت شرعی و قانونی عدول از اسناد ارائه شده به شرکت مستقیماً متوجه مالک یا متقاضی می‌باشد و شرکت هیچگونه تعهد و مسئولیتی نداشته و نخواهد داشت.

ماده 2) هزینه های برقراری انشعاب آب و فاضلاب

تبصره 1)

هزینه های برقراری انشعاب براساس تعداد واحد ها و انشعابات و پس از بازدید و بررسی کارشناسان شرکت برآورد و صورتحساب هزینه های برقراری انشعاب ارسال خواهد شد .

تبصره 2)

حق انشعاب و هزینه های مربوط از مالک یا متقاضی دریافت می شود ولی انشعاب بنام مالک ملک خواهد بود.

تبصره 3)

در صورت وجود ضوابط و موافقت شرکت آب و فاضلاب با تقسیط انشعاب تاخیر و عدم پرداخت حداکثر دو قسط، موجب قطع انشعاب می گردد بدیهی است وصل مجدد انشعاب منوط به تسویه حساب کامل بدهی های ملک می باشد (ماده 39-4 و 40-4 آئین‌نامه) همچنین به استناد بند 2-45-4 آئین‌نامه شرکت مجاز به فسخ قرارداد خواهد بود.

ماده 3) مدت بهره برداری

مدت بهره برداری از زمان نصب انشعاب به مدت نامحدود می باشد. در صورت موافقت با واگذاری انشعاب موقت حداکثر مدت قرارداد یکسال بوده و در صورت نیاز، و تامین آب ،قرارداد سالیانه تمدید خواهد شد.

ماده 4) تعهدات مشترک

1ـ4) انشعاب آب و فاضلاب منحصراً مخصوص ملکی است که در آن نصب و دایر شده باشد لذا جابجایی آن ممنوع است همچنین انشعاب منصوبه غیر قابل انتقال بوده و جدا از اصل ملک قابل فروش ، معامله ویا واگذاری به دیگری نمی‌باشد، ولی حق استفاده از انشعاب برای انتقال گیرنده محفوظ است. (ماده 27 -4 آئین‌نامه)

2ـ4) قرارداد واگذاری انشعاب مادام که نوع استفاده از ملک همان نوع استفاده زمان انعقاد قرارداد باشد معتبر و نافذ است و چنانچه نوع استفاده از ملک به هر علتی تغییر کند مشترک موظف است به شرکت مراجعه و درخواست تغییر در نوع انشعاب را بنماید. چنانچه امکانات فنی برای تامین آب با کاربری جدید وجود داشته باشد. حق انشعاب قبلی و فعلی هر دو بر اساس ضوابط مشخص شده در آئین‌نامه عملیاتی و طبق تعرفه های جاری ( قیمت روز) محاسبه و مابه التفاوت حسب مورد دریافت ویا 30% آن به مسترد می گردد . در صورت عدم مراجعه مشترک و وجود امکانات فنی برای تامین آب با کاربری جدید کاربری انشعاب تغییر داده می شود و مابه التفاوت اضافی حق انشعاب قبلی و فعلی به حساب بدهکاریهای مشترک منظور و از طریق قبض ارسالی دریافت می گردد چنانچه تامین آب با کاربری جدید برای شرکت مقدور نباشد انشعاب جمع آوری و برابر بند1-41-4 آئین‌نامه ، هزینه انشعاب مسترد می گردد. به هر حال در صورت عدم پرداخت هزینه های تغییر کاربری شرکت مجاز به قطع انشعاب مشترک خواهد بود. (ماده 32-4 و 40-4 آئین‌نامه)

3ـ4) در صورت هر گونه افزایش در ظرفیت قراردادی و تعداد واحدهای ملک دارای انشعاب ، مشترک مکلف است به شرکت اطلاع داده و مابه التفاوت آن را پرداخت نماید ویا به محض دریافت اولین اخطار از سوی شرکت ، حق انشعاب ناشی از افزایش و یا تغییر در انشعاب مذکور را بر اساس تعرفه مورد عمل، به نرخ روز پرداخت نماید. (ماده 3-32-4 آئین‌نامه)

4ـ4) لوله و لوازمات انشعاب از شبکه توزیع تا شیر فلکه پس از کنتور به شرکت تعلق دارد و مشترک متعهد به حفاظت از آنهاست و موظف است کلاهک محفظه شیر قطع و وصل خارج از ملک را مرئی نگهداشته و در صورت بروز صدمه یا غیر مرئی شدن مراتب را به شرکت گزارش نماید. (ماده 7- 4 و 25-4 و 26-4 و 39-4 آئین‌نامه)

5ـ4) در صورتیکه مشترک یا استفاده کننده عمداً اقدام به دستکاری تاسیسات آب و فاضلاب متعلق به شرکت نموده ویا اقدام به شکستن یا دستکاری منجر به خرابی کنتور نماید انشعاب ( آب و فاضلاب ) بطور موقت قطع می گردد و در هنگام قطع موقت انشعاب آب و فاضلاب ، کماکان صورتحساب بر حسب مورد بر مبنای حداقل بهای آب مصرفی و کارمزد خدمات دفع فاضلاب مربوطه و آبونمان ماهانه صادر خواهد شد . وصل مجدد انشعاب منوط به تسویه کامل بدهیهای معوقه و پرداخت هزینه وصل و یا نصب مجدد و خسارا وارده به تاسیسات می باشد. (ماده 39-4 و40-4 آئین‌نامه)

6ـ4) مشترک مکلف است بهای آب مصرفی و دیون خود را مطابق با صورتحساب ارسالی و مقررات شرکت در مهلت تعیین شده بپردازد و در صورت عدم پرداخت ، شرکت بدون مراجعه به محاکم قضایی مجاز به قطع انشعاب خواهد بود و وصل مجدد موکول به تسویه حساب و پرداخت هزینه های قطع و وصل خواهد بود. (ماده 31-4 و 39-4 و 40-4 آئین‌نامه)

تبصره 4)

مشترک موظف است در صورت عدم قرائت کنتور توسط مامور شرکت ، ظرف مدت 48 ساعت شماره مصرفی کنتور را به خدمات مشترکین اعلام تا صورتحساب صادر گردد. در صورت عدم قرائت در 3 دوره متوالی انشعاب مشترک قطع و وصل مجدد آن منوط به تسویه حساب و پرداخت هزینه قطع و وصل خواهد بود. (4-39 آئین‌نامه)

7ـ4) اعلام عدم دریافت صورتحساب توسط مشترک یا استفاده کننده از تعهد پرداخت صورتحساب نمی کاهد ولی هر گاه مشترک با مراجعه به شرکت درخواست صدور المثنی نماید شرکت موظف است با دریافت هزینه مربوطه نسبت به صدور المثنی اقدام نماید. (2-31-4 آئین‌نامه)

8ـ4) میزان حداکثر آب مصرفی هر مشترک با توجه به محدودیت منابع تامین آب بویژه در ایام اوج مصرف ، بایستی بر اساس الگوی مصرف در حد مصرف معقول باشد و در مواردی که شرکت تشخیص دهد مشترک یا استفاده کننده رعایت صرفه جویی را نمی کند ،اخطاري را براي مشترك ارسال ودرصورت بي توجهي نسبت به قطع آب اقدام مينمايد وصل مجدد آن منوط به سپردن تعهد مشترک مبنی بر رعایت صرفه جویی و مصرف معقول آب خواهد بود. (ماده 6-34-4 آئین‌نامه)

9ـ4) داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که شرکت اخطار یا اعلام می نماید تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوطه تسلیم و هزینه های آن را پرداخت نمایند در غیر اینصورت شرکت مجاز به قطع آب اینگونه املاک خواهد بود . برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه های آن می باشد. (ماده 1-23-4 آئین‌نامه)

10ـ4) شرکت مسئولیتی در قبال تامین آب برای ساخت و ساز بنا نداشته و در صورت واگذاری ، تا زمان اعلان کتبی مشترک مبنی بر اتمام عملیات ساختمانی ، نرخ آب مصرفی برابر تعرفه آزاد محاسبه می گردد. (رعایت تمامی مفاد بند 57-4 آئین‌نامه توسط مشترک یا متقاضی الزامیست)

11ـ4) احداث کلیه خطوط آب رسانی و همچنین خطوط جمع آوری فاضلاب اختصاصی از شبکه موجود تا ابتدای لوله انشعاب در تمام موارد با رعایت استانداردها و نظارت شرکت بر عهده متقاضی است که در صورت توافق می تواند اجرای آنها را به شرکت واگذار نماید. (ماده 49-4 آئین‌نامه)

12ـ4) سایر شرایط اختصاصی واگذاری در زمان واگذاری انشعاب به اطلاع مالک یا متقاضی خواهد رسید.

ماده 5) تعهدات شرکت

1ـ5) شرکت مسئول تامین مداوم جریان آب در شبکه با فشار متعارف و همچنین آب مورد نیاز هر انشعاب براساس استانداردهای مصرف و ظرفیت قراردادی می باشد و همچنین مسئول فراهم نمودن امکان جریان مداوم تخلیه فاضلاب مشترکین به شبکه جمع آوری فاضلاب شهری خواهد بود. (ماده 1-35-4 و 2-35-4 آئین‌نامه)

2ـ5) شرکت مکلف است نسبت به ضد عفونی نمودن مداوم آب شرب اقدام و کیفیت آنرا از نظر باکتریولوژی، شیمیایی و فیزیکی طبق استانداردهای وزارت نیرو تامین نماید. (ماده 36-4 آئین‌نامه)

3ـ5) شرکت ملزم است تاسیسات آب و فاضلاب را به نحو صحیح و مطابق استانداردهای معمول نگهداری و اداره نموده و در صورتیکه تاسیسات نیاز به مرمت داشته باشد اقدام فوری برای ترمیم خرابی بعمل آورد. (ماده 37-4 آئین نامه)

4ـ5) تعویض یا اصلاح وسایل و لوازم فرسوده انشعاب آب و فاضلاب توسط شرکت انجام خواهد گردید مگر آنکه به تشخیص شرکت مشترک یا استفاده کننده در ایجاد موارد مذکور دخالت داشته باشد که در اینصورت می باید هزینه مربوطه را (براساس قیمت تمام شده ) پرداخت نماید. (ماده 38-4 آئین‌نامه)

ماده 6) انصراف از درخواست انشعاب

1ـ6) در صورتیکه متقاضی انشعاب قبل از برقراری آن به عللی درخواست فسخ قرارداد را بنماید شرکت موظف است پس از کسر هزینه های لوازم مصرفی و خدمات انجام شده برای متقاضی که صورت هزینه های آن را به متقاضی ارائه می نماید مابقی مبالغ پرداختی متقاضی را مسترد نماید. (ماده 43-4 آئین‌نامه)

2ـ6) آن بخش از هزینه های ایجاد شده که به لحاظ درخواست متقاضی به شرکت تحمیل شده ولو آنکه انشعابات جدید بر روی شبکه ایجاد شده ، برقرار نشود جزء هزینه هایی است که باید توسط متقاضی تامین شود. (ماده 1-43-4 آئین‌نامه)

ماده 7) تنظیم و مبادله قرارداد

این متن شامل 7 ماده و 4 تبصره به منزله قرارداد واگذاری انشعاب بوده و در صورت درخواست متقاضی از طرق مختلف (سایت شرکت، دفاتر پیشخوان، مراجعه حضوری و سایر روشهای درخواست) و پس از بررسی کارشناسان، شرکت تایید شرکت برای طرفین لازم الاتباع است.

 

مدارک موردنیاز برای ثبت درخواست

 • سند مالکیت، قولنامه معتبر یا پروانه ساختمانی
 • مجوز حفاری از دستگاه‌های مرتبط
 • شناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین

روش‌های ارتباط با ما

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

 • ایمیل:  info[at]abfankh[dot]ir
 • تلفن: 32245912-058
 • سامانه خدمات پیامکی: 5000422
 • صندوق پستی: 94149-96463
 • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه ساعت 07:30 الی 15:30
مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0