پروژه های اجرایی امور آب و فاضلاب شهرستان گرمه در سال 1402

ردیف موضوع پروژه محل اجرا مبلغ (میلیون ریال) مشخصات فنی/حجم عملیات وضعیت
           
مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0