کلمات و اصطلاحات زیر هنگامی که در تعرفه‌ها، آیین‌نامه‌ها و یا در قراردادهای برقراری انشعاب آب و فاضلاب بکار روند معانی و مفاهیم ذیل را خواهند داشت .

1ـ متقاضی
متقاضی عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که برقراری انشعاب یا انشعابات آب و فاضلاب و یا تغییر در قطر انشعاب و ظرفیت قراردادی را درخواست نموده ولی هنوز درخواست وی انجام نشده باشد.
2ـ مشترک
مشترک عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب یا انشعاب‌های (آب و یا فاضلاب) مورد تقاضایش طبق مقررات برقرار شده باشد.

3ـ شرکت
شرکت عبارت است از شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی که به موجب قوانین مربوطه تشکیل شده و یا می‌شود و به تمام یا بخشی از امور تأمین و توزیع آب شرب و همچنین جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب در داخل محدوده خدماتی شرکت به فعالیت می‌پردازد و خدمات مورد نیاز آب و فاضلاب را تأمین می‌نماید.
1ـ 3 ـ 4 ـ شرکت‌هایی که وظایف یاد شده را در مناطق آزاد تجاری و صنعتی به عهده دارند برای فعالیت‌های این مناطق دارای آیین‌‌نامه و تعرفه‌های خاص خود هستند.

4ـ تأمین و استحصال آب
تأمین و استحصال آب عبارت است از: کلیه عملیات مربوط به بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات مرتبط با استحصال آب از چاه‌ها، چشمه‌ها، قنوات و برداشت آب از منابع سطحی (تلبمه‌خانه‌ها و تأسیسات آبگیری از رودخانه‌ها و سدها) و همچنین بهره‌بردار از تصفیه‌خانه‌ها، تأسیسات ضدعفونی و مخازن سرویس و خطوط انتقال تا ابتدای مخازن ذخیره و یا شبکه آبرسانی به منظور تأمین آب شهری، که این تأسیسات کلاً متعلق به شرکت یا سازمان آب منطقه‌ای می‌باشد.

5ـ شبکه عمومی توزیع آب
شبکه عمومی توزیع آب عبارت است از: کلیه تأسیسات و تجهیزات و توزیع آب از قبیل مخازن ذخیره، خطوط اصلی و فرعی توزیع آب و همچنین تلبمه‌خانه‌های داخل شبکه که کلاً متعلق به شرکت می‌باشند.
1ـ 5 ـ در شهرهایی که تأمین و استحصال و انتقال آب از مناطق دور دست انجام می‌گیرد، مخازن ذخیره بیرون و حاشیه شهرها جزء تأسیسات مربوط به تأمین و استحصال آب تلقی می‌شود.

6ـ خط آبرسانی اختصاصی
تأسیسات و خطوط ایجاد شده در فاصله شبکه توزیع عمومی موجود تا ابتدای لوله انشعاب (محل نصب شیر انشعاب) اعم از لوله و سایر ملحقات خط آبرسانی اختصاصی نامیده می‌شود.

7ـ انشعاب آب
آن بخش از لوله فرعی آب که مقطع آن متناسب با کنتور و ظرفیت انشعاب آب مشترک در نظر گرفته می‌شود و در نهایت خط آبرسانی اختصاصی و یا شبکه عمومی توزیع آب را (از محل نصب شیر انشعاب) به نقطه تحویل (محل نصب کنتور) متصل می‌نماید، اعم از لوله و متعلقات مربوطه تا شیرفلکه بعد از کنتور، انشعاب نامیده می‌شود و متعلق به شرکت است.

8ـ تأسیسات و تجهیزات آب مشترک
کلیه تأسیسات و تجهیزات آب و همچنین سیستم لوله‌کشی که بعد از نقطه تحویل (محل نصب کنتور) توسط مشترک یا مشترکین ایجاد می‌شود تأسیسات و تجهیزات مشترک نامیده می‌شود و متعلق به مشترک یا مشترکین می‌باشد.

9ـ وسایل اندازه‌گیری
وسایل اندازه‌گیری و کنترل عبارت است از: کنتور یا کنتورها و سایر ملحقات و کلیه وسایل و دستگاه‌های مربوطه که به منظور محدود کردن و یا سنجش دبی و حجم آب، طبق قرارداد در نقطه تحویل نصب می‌گردند.
این وسایل کلاً متعلق به شرکت و در اختیار وی می‌باشد و محل نصب آنها در تمامی موارد توسط شرکت تعیین می‌گردد.

10ـ شبکه عمومی جمع‌آوری و انتقال فاضلاب
شبکه عمومی جمع‌آور و انتقال فاضلاب عبارت است از: کلیه تأسیسات و تجهیزات مربوط به جمع‌آوری و انتقال فاضلاب نظیر ایجاد شبکه‌های فرعی عمومی و جمع‌آوری کننده‌های اصلی تا محل تصفیه‌خانه و تلمبه‌خانه‌های داخل شبکه فاضلاب شهری که کلاً متعلق به شرکت می‌باشد.

11ـ تصفیه و دفع فاضلاب
تصفیه و دفع فاضلاب عبارت از: کلیه عملیات مربوط به بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات مرتبط با تصفیه و دفع پساب نظیر تصفیه‌خانه، تلمبه‌خانه‌ها و انواع تأسیسات و تجهیزات فرآیندهای تصفیه، تأسیسات کلرزنی، کانال و یا خطوط انتقال پساب تا نقطه معین می‌باشند.

12ـ خط اختصاصی اتصال فاضلاب
تأسیسات و خطوط ایجاد شده در فاصله شبکه جمع‌آوری عمومی موجود فاضلاب تا محل اتصال لوله انشعاب فاضلاب اعم از لوله و سایر ملحقات، خط اختصاصی اتصال فاضلاب نامیده می‌شود.

13ـ انشعاب (اتصال) فاضلاب
آن بخش از لوله فرعی فاضلاب که مقطع آن متناسب با سیفون یا ظرفیت قراردادی بوده و فاضلاب مشترک را از محل سیفون (نقطه تحویل) به خط اختصاصی و یا شبکه عمومی جمع‌آوری فاضلاب منتقل می‌نماید (اعم از لوله و متعلقات مربوطه و سیفون) انشعاب (اتصال) فاضلاب نامیده می‌شود و متعلق به شرکت است.

14ـ تأسیسات و تجهیزات فاضلاب مشترک
کلیه تأسیسات و امکانات مربوط به جمع‌آوری و انتقال فاضلاب نظیر شبکه‌های فرعی، تلمبه‌خانه و غیره و تأسیسات پیش تصفیه احتمالی قبل از نقطه تحویل (سیفون) که توسط مشترک یا مشترکین ایجاد می‌شوند، تأسیسات و تجهیزات فاضلاب مشترک نامیده می‌شود و متعلق به مشترک یا مشترکین می‌باشد.

15ـ نقطه تحویل آب و یا فاضلاب
نقطه تحویل عبارت است از نقطه‌ای که تأسیسات شرکت به تأسیسات مشترک اتصال داده می‌شود و در آن محل وسایل اندازه‌گیری و کنترل نصب می‌شود
عموماً نقطه تحویل آب محل نصب کنتور آب و نقطه تحویل فاضلاب محل نصب سیفون دفع فاضلاب می‌باشد.

16ـ قرارداد برقراری انشعاب
قرارداد برقراری انشعاب آب و فاضلاب عبارت است از: قرارداد منعقده بین شرکت و متقاضی که طبق مفاد آن انشعاب آب یا فاضلاب دایر می‌گردد.

17ـ خدمات آب
خدمات آب عبارت است از: در دسترس قرار دادن و فراهم بودن امکان برداشت و استفاده آب از شبکه آبرسانی توسط انشعاب آب و وسایل اندازه‌گیری (کنتور)، با ظرفیت مشخص و با فشار متعارف و کیفیت مناسب (در نقطه تحویل) اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید.
1ـ 17 ـ فشار متعارف شبکه آب با توجه به تعریف حداقل و حداکثر فشار مجاز شبکه توزیع آب در نشریه شماره3 ـ 117 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با عنوان «مبانی و ضوابط طراحی طرح‌های آبرسانی» و با نظر کمیته فنی شرکت (متشکل از مدیر شبکه و انشعاب و کارشناسان دفتر فنی) برای هر منطقه تعیین می‌گردد.

18ـ خدمات فاضلاب
خدمات فاضلاب عبارت است از فراهم بودن امکان تخلیه و دفع فاضلاب به شبکه جمع‌آوری عمومی فاضلاب به تناسب مصرف آب و ظرفیت مقرر و مشخصات توافق شده در قرارداد برقراری انشعاب فاضلاب، اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید.

19ـ ظرفیت قراردادی
1ـ 19 ـ ظرفیت قراردادی انشعاب آب عبارت است از حجم آبی که در قرارداد مشترک درج شده و مشترک مجاز به مصرف تا این حد برحسب مترمکعب درماه می‌باشد
این ظرفیت در واحدهای مسکونی تحت عنوان الگوی مصرف در چارچوب ضوابط مصوب تعیین می‌گردد و در مورد سایر کاربری‌های (غیرخانگی) براساس درخواست متقاضی یا مشترک و در صورت وجود امکانات فنی برای شرکت در چارچوب ضوابط بر حسب مترمکعب در ماه تعیین می‌گردد
2ـ 19 ـ ظرفیت قراردادی فاضلاب عبارت است از ظرفیت امکان دفع میزان حجم فاضلاب خروجی با مشخصات تعیین شده از سوی شرکت که به تناسب میزان مصرف آب اعم از اینکه از شبکه آب شهری و روستایی یا غیر آن باشد، برحسب مترمکعب در ماه، همراه با ذکر میزان بار آلودگی، از سوی شرکت تعیین می‌گردد.

20ـ انواع انشعاب‌‌های آب و فاضلاب
انواع انشعاب‌های آب و فاضلاب براساس نوع کاربری به شرح زیر است:

الف) انشعاب آب و فاضلاب خانگی
انشعاب آب و فاضلاب برای مصارف خانگی به انشعاب‌هایی اطلاق می‌شود که صرفاً در حدود متعارف مصارف آب شرب و بهداشت یا دفع فاضلاب خانگی در واحدهای مسکونی دایر می‌گردد.
واحد مسکونی شهری عبارت است از: مکانی برای زندگی که به تشخیص شرکت حداقل دارای یک اطاق، یک آشپزخانه و یک سرویس بوده و ورودی آن مستقل یا مرتبط با راهروی اشتراکی بوده، و سیستم لوله‌کشی آن مجزا باشد
تشخیص واحد مسکونی در روستاهای تحت پوشش شبکه آبرسانی شهری به عهده شرکت می‌باشد

ب) انشعاب آب و فاضلاب مصارف اشتراکی
این انشعاب‌ها برای مصارف اشتراکی در بلوک‌ها و مجموعه‌های ساختمانی مسکونی و شهرک‌های مسکونی و صنعتی و بطور جدا از سایر انشعابات دایر می‌گردد (نظیر انشعاب آب و فاضلاب محوطه‌های عمومی، رختشوی خانه، شیرهای برداشت آب یا تخلیه فاضلاب در پارکینگ و موتورخانه مجتمع‌ها و کنتورهای تجمعی مناطق مسکونی و نظایر آن)

ج) انشعاب مصارف عمومی
انشعاب آب و فاضلاب مصارف عمومی به انشعاب‌هایی اطلاق می‌شود که جهت خدمات عمومی غیرانتفاعی (نامبرده شده در تعرفه) به کار رود .

د) انشعاب فضای سبز
انشعاب آب فاضلاب سبز به انشعاب‌هایی اطلاق می‌گردد که جهت تأمین آب فضاهای سبز عمومی داخل شهرها اعم از پارک‌ها، میادین، فلکه‌ها یا بلوارها و یا حاشیه کناری خیابان‌ها توسط متصدیان مربوطه دایر می‌گردد

هـ) انشعاب تولیدی
انشعاب آب تولیدی به انشعاب‌هایی اطلاق می‌شود که برای بکار انداختن و بهره‌برداری از صنایع، کارخانه‌ها، استخراج معادن، صنایع کشاورزی برای تولید فرآورده‌های کشاورزی و دامی در کارگاه‌ها (مانند مرغداری‌ها، دامداری‌ها، پرورش کرم ابریشم و نظایر آن) و صنایع کوچک و صنوف تولیدی استفاده می‌شود
انشعاب فاضلاب تولیدی به انشعاب‌هایی اطلاق می‌گردد که مبرای جمع‌آوری و دفع فاضلاب صنایع کارخانجات، مؤسسات و کارگاه‌ها و صنوف تولیدی بعد از پیش تصفیه و رسیدن کیفیت فاضلاب خروجی به حد مجاز در محل اتصال به شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری براساس استانداردهای شرکت برقرار می‌گردد

و ـ انشعابات مصارف تجاری
به انشعاب‌هایی اطلاق می‌گردد که عموماً برای محل کسب و تجارت دایر می‌گردد. ضمناً مصارف انشعاب‌هایی که با هیچ یک از موارد این بند مطابقت ندارند مشمول تعرفه تجاری است. محل داد و ستد کالا یا خدمات و هر مکانی که در آن فعالیت تجاری و ارائه خدمات انتفاعی (نامبرده شده در تعرفه) صورت گیرد تجاری محسوب می‌شود.
ز) انشعاب آب و فاضلاب موقت
انشعابی است که بدون دریافت هزینه برقراری انشعاب برای هر فعالیتی که فقط مدت معینی انجام گیرد و پایان می‌پذیرد واگذار می‌شود.

21ـ قطر انشعاب آب و فاضلاب
قطر انشعاب آب و فاضلاب مشترکین براساس ظرفیت قراردادی انشعاب در چارچوب ضوابط و مقررات، توسط شرکت تعیین می‌گردد. چارچوب ضوابط و مقررات تعیین قطر انشعاب آب و فاضلاب متناسب با ظرفیت قراردادی انشعاب آب و فاضلاب، توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مشخص و براساس جدول راهنما به شرکت‌ها ابلاغ می‌گردد

22ـ پروانه بهره‌برداری از انشعاب (آب و فاضلاب)
پس از اجرای کلیه مفاد قرارداد منعقده و برقراری انشعاب آب و فاضلاب شرکت نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری که در آن اطلاعاتی از جمله: شماره اشتراک نوع کاربری، ظرفیت قراردادی، قطر انشعاب، میزان عرصه و اعیان، تعداد واحدها و طبقات و میزان بار آلودگی مجاز فاضلاب ورودی به شبکه عمومی فاضلاب برای انشعاب آب یا فاضلاب و تغییرات احتمالی در انشعاب مورد نظر درج گردیده است، اقدام و آن را در اختیار مشترک قرار می‌دهد

مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0