« فرم‌ها و دستورالعمل‌های طرح‌های پژوهشی »

 

ردیف فرم نوع فایل حجم لینک
1  فرم ارزیابی گزارش نهائی پروژه های تحقیقاتی Doc 79KB دانلود
2 آیین نامه تعریف، داوری، نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی Doc 614KB دانلود
3  پروپوزال پیشنهاد طرح پژوهشی  Doc 190KB دانلود
4  پیش_پروپوزال  Doc 614KB دانلود
5  تعرفه های پروزه های تحقیقاتی  Doc 103KB دانلود
6 روکش اجرایی‌شدن طرح‌ها  Doc 614KB دانلود
7 فرم ارزشیابی کتاب (تالیف)  Doc 79KB دانلود
8 فرم خلاصه مشخصات قراردادهای پژوهشی Doc 614KB دانلود
9 فلوچارت پیشنهاد طرح پژوهشی  Doc 79KB دانلود
10 ارزشیابی کتاب (ترجمه)  Doc 111KB دانلود
11 فرم پیشنهاد کتاب Doc 98KB دانلود
12 فلوچارت کتاب Doc 68KB دانلود
مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0