پروژه های اجرایی امور آب و فاضلاب شهرستان فاروج در سال 1402

ردیف موضوع پروژه محل اجرا مبلغ (میلیون ریال) نام پیمان کار وضعیت
1 آبرسانی شهر تیتکانلو فاروج 15.500 احداث مخزن2000متر مکعب افتتاح
2 آبرسانی به روستای خرق فاروج 11.875

احداث 1باب مخزن ذخیره 200 متر مکعب

حفر یک حلقه چاه دستی به عمق 22 متر

حصارکشی اطراف چاه به ابعاد 50 متر طول

برق رسانی به چاه بطول 450 متر

خط انتقال بطول 3600 متر

شبکه توزیع بطول 2500 متر

احداث 7باب حوضچه اتصالات و شیرآلات

احداث راه دسترسی بطول 700 متر

افتتاح
3 اصلاح و توسعه شبکه و نصب و نوسازی انشعابات آب فاروج 29148

3108متر اصلاح شبکه

830متر توسعه شبکه

نصب انشعابات 700

افتتاح
4 آبرسانی به مجتمع چری فاروج 22.075 شبکه توزیع بطول 4000 متر کلنگ زنی
مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0