پروژه های اجرایی امور آب و فاضلاب شهرستان اسفراین در سال 1402

ردیف موضوع پروژه محل اجرا مبلغ (میلیون ریال) نام پیمان کار وضعیت
1 آبرسانی به روستای توی اسفراین 5.625

اصلاح شبکه توزیع 2000 متر

خط انتقال به طول 1000 متر

تجهیز و راه اندازی ایستگاه پمپاژ

افتتاح
2 آبرسانی به دهنه شیرین و مقصود آباد اسفراین 16.250

برق رسانی به چاه به طول 1000 متر

تجهیز و راه اندازی چاه 1 مورد

خط انتقال به طول 3500 متر

شبکه توزیع به طول 1000 متر

احداث 1 باب مخزن 500 متر مکعب

افتتاح
3 اصلاح و توسعه شبکه نصب و نوسازی انشعابات آب اسفراین 18.000

2000 متر اصلاح و بازسازی شبکه

نصب انشعاب 400 فقره

افتتاح
4 توسعه شبکه فاضلاب اسفراین 22.075

1700 متر توسعه فاضلاب

نصب سیفون فاضلاب 225 فقره

اجرای 25 منهول فاضلاب

افتتاح
5 آبرسانی مجتمع زرق آباد اسفراین 25.000

1700 متر توسعه فاضلاب

نصب سیفون فاضلاب 225 فقره

اجرای 25 منهول فاضلاب

کلنگ زنی
مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0