پروژه های اجرایی امور آب و فاضلاب شهرستان شیروان در سال 1402

ردیف موضوع پروژه محل اجرا مبلغ (میلیون ریال) نام پیمان کار وضعیت
1 آبرسانی مجتمع زیدر - سرانی (خیر آباد، علی محمد، شناقی علیا) شیروان 31.250

احداث 3باب مخزن ذخیره به حجم500 متر مکعب

حصارکشی اطراف مخزن ذخیره 3باب بطول 180 متر

شبکه توزیع بطول 450متر

احداث حوضچه شیرآلات و اتصالات 1 باب

خط انتقال بطول 11600 متر 6-اتاقک کلر زنی 1باب

افتتاح
2 اصلاح و توسعه شبکه و نصب و نوسازی انشعابات آب شیروان 25.290

برق رسانی به چاه به طول 1000 متر

تجهیز و راه اندازی چاه 1 مورد

670متر اصلاح شبکه

2870متر توسعه شبکه

نصب انشعابات 270

افتتاح
3 اجرای شبکه جمع آوری محدوده G-F فاضلاب شیروان 72.703 6322مترشبکه فاضلاب افتتاح
4 اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب - مسکن مهر شیروان 46.230 4020مترشبکه فاضلاب افتتاح
5 آبرسانی مجتمع زیدر - سرانی (سنجد و چورچوری) شیروان 68.750

راه دسترسی بطول 3000 متر

مخزن ذخیره 250 متر مکعبی 1 باب

خط انتقال بطول 5000 متر

مخزن فشار شکن 2 باب

ایستگاه پمپاژ یک مورد

کلنگ زنی
مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0