پروژه های اجرایی امور آب و فاضلاب شهرستان رازوجرگلان در سال 1402

ردیف موضوع پروژه محل اجرا مبلغ (میلیون ریال) نام پیمان کار وضعیت
1

مجتمع پرسه سو

(بویاخلی،توتلی علیا،توتلی سفلی و قاولقا)

رازوجرگلان 53.125

احداث 3باب مخزن ذخیره به حجم 900 متر مکعب

حصارکشی ا 3مورد اطراف مخزن به ابعاد 205متر طول

شبکه توزیع بطول 7700 متر

احداث حوضچه اتصالات و شیرآلات 23 باب

احداث راه دسترسی بطول 2000 متر

خط انتقال 13600متر

بهسازی چشمه 3 دهنه

افتتاح
2

آبرسانی از چاه کاریز

به سمت روستای کاریز و گز

رازوجرگلان 187.500

سه باب ایستگاه پمپاژ

20000متر خط انتقال

کلنگ زنی
مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0