ارائه خدمات پس از فروش

ارائه هر گونه خدمات به مشترکین صرفا به صورت غیرحضوری و از طریق پرتال شرکت به آدرس www.abfankh.irو با تکمیل مراحل درخواست انجام می گردد.

در صورت عدم دسترسی به اینترنت متقاضی می تواند درخواست خود را از طریق دفاتر پیشخوان طرف قرارداد انجام دهد

لیست خدمات قابل ارائه به شرح ذیل می باشد:

1- تغییر کاربری

4ـ تغییر تعداد واحد مسکونی

7 ـ آزمایش کنتور

10ـ تغییر مکان کنتور

13ـ تسویه حساب بدهی

16ـ مشاهده سوابق

2ـ تغییر قطر انشعاب

5ـ تغییر ظرفیت قراردادی

8ـ اعلام کارکرد کنتور

11ـ فروش آب تانکری 

14ـ بررسی صورتحساب

17ـ جمع آوری یا ادغام

3ـ تغییر مشخصات مشترکین

6ـ تعویض کنتور

9ـ تفکیک کنتور

12ـ  نصب سیفون اضافی

15ـ پاسخ استعلام

18ـ قطع موقت و وصل

مشترک محترم لازم است قبل از ارائه درخواست تغییر نام ، تغییر کاربری ، واحد شماری ، تفکیک و ادغام ، تغییر ظرفیت و قطر فایل اسکن شده مدارک مورد نیاز به شرح ذیل را آماده نموده و در محل مورد نظر آپلود نماید .

سایر خدمات صرفا با ارائه آخرین قبض تسویه شده انجام می گردد .

مدارک مورد نیاز تغییر نام:

1 ) آخرین قبض پرداختی

2 ) سند مالکیت و یا قولنامه

تبصره: در صورتی که ملک دارای قولنامه می بالشد لازم است فرم محضری تکمیل و پس از تایید یکی از دفاتر اسناد رسمی فرم مورد نظر همراه قولنام اسکن گردد

3 ) کارت ملی

مدارک مورد نیاز تغییر کاربری ، واحد شماری ، تفکیک و ادغام ، تغییر ظرفیت و قطر:

1 ) آخرین قبض پرداختی

2 ) پروانه ساختمانی

مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0