« اعضای کمیته تحقیقات »

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در کمیته محل خدمت پست سازمانی تاریخ خاتمه ایمیل
1 رضا نعیمی رئیس ستاد مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره 1401/12/29 naeimi(at)abfankh.ir
2 مجید ربانی دبیر ستاد مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات 1401/12/29 rabbani(at)abfankh.ir
3 حمید روشن روان عضو ستاد معاون بهره برداری و توسعه آب 1401/12/29 roshanravan(at)abfankh.ir
4 حسین آغ قلعه عضو ستاد سرپرست معاونت منابع انسانی و تحقیقات 1401/12/29 aghghaleh(at)abfankh.ir
5 سید ابراهیم حسینی عضو ستاد سرپرست معاونت بهره برداری فاضلاب 1401/12/29 ashkzaran(at)abfankh.ir
6 سوسن خسرویار عضو مدعو بنا به فراخور - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قوچان 1401/12/29 khosroyar(at)abfankh.ir
7 سلمان پور اسماعیل عضو مدعو بنا به فراخور - عضو هیات علمی دانشگاه دولتی بجنورد 1401/12/29 pooresmaeil(at)abfankh.ir
8 مجید زهرائی عضو - مدیر دفتر مطالعات و بررسیهای فنی فاضلاب 1401/12/29 zahraei(at)abfankh.ir
مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0